1.   PREVÁDZKOVATEĽ

 • Spoločnosť RZ rent & services, s.r.o. , so sídlom: Andreja Kmeťa 18, Žilina 010 01, zapísaná v 19.01.2018, IČO:51 309 726, DIČ:2120666471, IČ DPH: SK2120666471 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom internetového obchodu www.besimie.sk (ďalej len „e-shop“), pri činnosti ktorého dochádza k spracúvaniu osobných údajov užívateľov webovej platformy e-shopu.
 1. ÚVOD
  • Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na e-shope Prevádzkovateľa v súvislosti s realizáciou objednávok tovaru prostredníctvom webovej platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a tiež o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje užívateľov e-shopu spôsobom ustanoveným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOOÚ“) a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie EPaR“), a to tak, aby nedošlo k porušeniu garantovaných základných práv a slobôd užívateľov e-shopu, najmä k porušeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, prípadne k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený realizovať zmenu týchto ZOOÚ, pričom o zmene budú užívatelia e-shopu informovaní prostredníctvom oznámenia o zmene obsahu ZOOÚ vrátane ich nového znenia. Užívatelia sú povinní sa oboznámiť s novým znením ZOOÚ. Zmenené ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej platforme e-shopu.
  • Užívateľom alebo užívateľom e-shopu sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri návšteve webovej platformy e-shopu poskytla svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi za účelom objednávky tovaru.
  • Za osobné údaje sú v kontexte týchto ZOOÚ považované údaje týkajúce sa fyzickej osoby, a to napr.: meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, tel. čísla, online identifikátor (cookies, IP adresa).
  • Ochranou osobných údajov sa v zmysle týchto ZOOÚ rozumie súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Prevádzkovateľ prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov e-shopu.
  • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť užívateľovi, ktorý tiež vystupuje v pozícii dotknutej osoby porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva tejto dotknutej osoby.
  • Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže užívateľ, resp. dotknutá osoba adresovať na nasledovný e-mail: info@besimie.sk .
 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Užívateľovi e-shopu, ktorého osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle ZoOOÚ a Nariadenia EPaR. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky, a to:
 • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov, ktoré spočíva v povinnosti Prevádzkovateľa poskytnúť pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, a to v rozsahu stanovenom ZoOOÚ.
 • Právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré spočíva v možnosti užívateľa e-shopu požiadať Prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v rozsahu stanovenom ZoOOÚ.
 • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov užívateľa, ktoré spočíva v možnosti požiadať Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, resp. užívateľa e-shopu, vymazanie týchto osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, a to v rozsahu a z dôvodov uvedených v ZoOOÚ.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti dotknutej osoby namietať voči Prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). V prípade, že Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, nesmie tieto na daný účel ďalej spracúvať.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu, a to vrátane profilovania. V prípade, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmie Prevádzkovateľ ďalej spracúvať jej osobné údaje na tento účel. Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky.
 • Právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ, resp. dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
  • Spracúvanie údajov v prípade použitia kontaktného formulára
 • Pokiaľ Prevádzkovateľa kontaktuje užívateľ e-shopu v súvislosti s produktmi, resp. tovarom nachádzajúcim sa na e-shope, Prevádzkovateľ bude pracovať s nasledovnými osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľovi oznámi užívateľ prostredníctvom kontaktného formulára. Pôjde o osobné údaje v rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, IP adresa.

Z akého dôvodu Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje?

Na základe zaslaných osobných údajov bude Prevádzkovateľ následne kontaktovať užívateľa v súvislosti s ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu budú osobné údaje spracúvané?

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje užívateľa na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EPaR, t.j. plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť užívateľa. V prípade, že by užívateľ tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi neposkytol, nebolo by možné zabezpečiť komunikáciu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy týkajúcej sa dodania tovarov.

Ako dlho bude Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje budú Prevádzkovateľom spracúvané najdlhšie 24 mesiacov od poslednej komunikácie s užívateľom (za predpokladu, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy). Užívateľ má možnosť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať.

 • Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu na e-shope
 • Pri nákupe užívateľa na e-shope bude Prevádzkovateľ pracovať s osobnými údajmi, ktoré sú potrebné najmä na zabezpečenie realizácie objednávky. Pôjde hlavne o nasledujúce osobné údaje: užívateľské meno, priezvisko, adresa na doručenie tovarz, e-mail, tel. číslo, IP adresa.

Z akého dôvodu Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje?

Osobné údaje potrebuje Prevádzkovateľ spracúvať z dôvodu splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t.j. aby bolo možné dodanie tovaru, prípadne poskytnutie s tým súvisiacich ostatných služieb. Prostredníctvom spracúvania osobných údajov bude tiež zabezpečená komunikácia ohľadom stavu objednávky, prípadne ohľadom reklamácie, alebo iných dodatočných otázok zo strany užívateľa. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať tiež z dôvodu splnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky (účtovné a daňové povinnosti, prípadne vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu budú osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje užívateľa budú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EPaR, t.j. plnenie zmluvy, a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EPaR, t.j. plnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov zo strany užívateľa by nebolo možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a zabezpečiť dodanie tovaru.

Ako dlho bude Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje užívateľa budú Prevádzkovateľom spracúvané počas dodania tovarov na adresu doručenia a následne 24 mesiacov od posledného poskytnutia služieb, resp. dodania tovaru. Užívateľ má možnosť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 • Osobné údaje užívateľa, resp. dotknutej osoby môžu byť spracúvané aj tretími osobami, a to za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z platnej legislatívy. V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto subjektov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov užívateľa, resp. dotknutej osoby.
 • Medzi príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom patria najmä (nie však výlučne):
 • obchodní partneri zabezpečujúci programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa (najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa),
 • registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • orgány verejnej správy v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).
  • Prevádzkovateľ používa pri spracúvaní osobných údajov užívateľov nasledovné nástroje príjemcov osobných údajov, a to:
 • Obchodní partneri: https://www.evergetikon.gr/en,
 • Facebook (e-shopu):
 • Certifikačná autorita (SK.NIC) / prevádzkovateľ domény: …………………………,
 • Google Analytics / MailChimp…..,
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Packeta,
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Tatra Banka, a.s. ,
 • marketingová agentúra (………………).
 1. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE
  • Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej lokality (e-shopu) ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies zabezpečujú, že si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (ako sú napr. jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí užívateľ opätovne uvádzať.
  • Na webových stránkach e-shopu Prevádzkovateľ vo všeobecnosti používa nasledujúce typy cookies:
 • Nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na technickú prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkcionality. Táto kategória súborov cookies sa nedá zakázať, resp. fungujú aj bez súhlasu užívateľa.
 • Analytické / štatistické cookies, ktoré umožňujú napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov e-shopu a sledovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Tento typ cookies pomáha zlepšovať spôsob, akým webové stránky fungujú, a to napríklad tak, že umožňujú užívateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie sú spúšťané len s predchádzajúcim súhlasom užívateľa.
 • Reklamné / marketingové cookies, ktoré sa používajú na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú záujmu a online správaniu užívateľa. Tieto súbory cookies spúšťame iba s predchádzajúcim súhlasom užívateľa.
  • Príjemcovia osobných údajov, resp. tretie strany (vrátane poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať súbory cookie a pristupovať tak k osobným údajom zhromažďovaným prostredníctvom cookies.
  • Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich aktuálny zoznam môže užívateľ nájsť prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke „Nástroje pre vývojárov“.
  • Súhlas so súbormi cookies pri návšteve e-shopu je vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Užívateľ má možnosť súbory cookies v nastavení svojho internetového prehliadača aj odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich.
 1. ÚČINNOSŤ
  • Tieto ZOOÚ sú platné a účinné od 1/2024