všeobecné obchodné podmienky e-shopu

 1. Úvodné ustanovenia
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim podľa bodu 1.3. tohto článku VOP (ďalej aj ako „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj prírodných kozmetických výrobkov značky „Evergetikon“ (ďalej len „tovar“), a to prostredníctvom internetového obchodu www.besimie.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý prevádzkuje Predávajúci.
  • Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (ďalej aj ako „Kupujúci“)
  • Kontaktné údaje Predávajúceho:
 • obchodné meno: RZ rent & services, s.r.o.,
 • sídlo / miesto podnikania: Andreja Kmeťa 18, Žilina 010 01,
 • registrácia (oddiel, vložka č.): buď registrácia v živnostenskom registri na ŽÚ alebo registrácia ako obchodná spoločnosť v Obchodnom registri SR (alebo oboje), : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo : 69262/L
 • IČO: 51 309 726
 • DIČ: 2120666471,
 • IČ DPH: SK2120666471,
 • bankové spojenie (IBAN): SK84 1100 0000 0029 4305 1160, vedený v Tatra Banka, a.s., BIC/SWIFT: TATRSKBX,
 • e-mail: info@besimie.sk ,
 • číslo: 0910929490,
 • adresa pre zasielanie reklamácií, odstúpení od zmlúv a vrátenie tovaru: Pošta Varín, Jozefa Martinčeka 131/4, 013 03 Varín
  • Orgánmi dozoru sú:
 • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/763 21 30, 041/724 58 68,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, Vojtecha Spanyola 1731, 010 01 Žilina, tel. č.: 041/707 62 11.
  • Kupujúci berie na vedomie, že kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu, komunikácia s Predávajúcim, vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.
  • Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „zmluvné strany“) , ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSpPTaPS“).
 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  • Kupujúci vytvára objednávku prostredníctvom webovej stránky e-shopu. Tovar s dostupnosťou „Skladom“ si môže vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Do košíka“. Po výbere tovaru Kupujúci priamo v nákupnom košíku pristúpi k ďalšiemu kroku potrebnému pre odoslanie objednávky, t.j. vyplní svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený, za predpokladu, že je odlišná od adresy bydliska, telefónne číslo a emailovú adresu), ktoré budú spracúvané na účely nevyhnutné pre plnenie účelu kúpnej zmluvy. Po vyplnení osobných údajov bude Kupujúcemu zobrazený súhrn objednávky, ktorého súčasťou je informácia o celkovej cene za tovar, vrátane DPH, poštovného a akýchkoľvek iných nákladov. Odoslanie objednávky Kupujúci potvrdí tlačidlom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Pred potvrdením odoslania objednávky si Kupujúci má možnosť skontrolovať svoje osobné údaje a v prípade potreby opraviť chyby, ktoré sa v nich nachádzajú. Po potvrdení odoslania objednávky už nie je možné vykonať zmenu osobných údajov Kupujúceho. V prípade potreby zmeny údajov uvedených v objednávke po jej vytvorení má Kupujúci možnosť Predávajúceho bezodkladne kontaktovať prostredníctvom e-mailu: objednavky@besimie.sk , alebo tel. č.: 0910929490 .
  • Podmienkou vytvorenia a odoslania objednávky je, aby Kupujúci potvrdil, že sa oboznámil a zároveň súhlasí s VOP (k potvrdeniu súhlasu Kupujúceho slúži zaškrtávacie políčko), v opačnom prípade nie je možné objednávku vytvoriť. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a Predávajúcim.
  • Po úspešnom odoslaní objednávky Kupujúcim, bude tento prostredníctvom automatického emailu informovaný o prijatí objednávky Predávajúcim. Tento automatický email o prijatí objednávky nepredstavuje záväzné prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami dochádza v okamihu doručenia potvrdzujúceho emailu zo strany Predávajúceho na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. V obsahu tohto e-mailu Predávajúci potvrdí Kupujúcemu dostupnosť tovaru, ktorý je súčasťou objednávky a zároveň informuje Kupujúceho o podrobnostiach týkajúcich sa doručenia objednaného tovaru na uvedenú adresu. Tento potvrdzujúci e-mail súčasne predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  • V prípade vzniku situácie, kedy zo strany Predávajúceho nebude môcť byť objednávka Kupujúceho potvrdená (napr. situácie, kedy je tovar nedostupný, prípadne kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je možné dodať a iné) bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne kontaktovať prostredníctvom údajov uvedených v objednávke a zašle mu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy v pozmenenej podobe oproti pôvodnej objednávke. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená, keď Kupujúci potvrdí, že s ponukou Predávajúceho súhlasí.
  • Ak dôjde v rámci webovej stránky e-shopu alebo návrhu objednávky k uvedeniu zjavne chybnej kúpnej ceny v dôsledku technickej chyby, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu tovar za túto cenu dodať. Uvedené platí aj v prípade, že Kupujúcemu bol zo strany Predávajúceho doručený potvrdzujúci e-mail (čím de facto došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy). Súčasne bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Kupujúceho v súvislosti so zaslaním novej ponuky na uzatvorenie novej kúpnej zmluvy v zmenenej podobe oproti pôvodnej objednávke. Nová kúpna zmluva je uzatvorená vo chvíli, keď Kupujúci ponuku Predávajúceho potvrdí. V prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k potvrdeniu novej ponuky v lehote 3 pracovných dní od jej doručenia Kupujúcemu, Predávajúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu kúpnej ceny podľa prvej vety tohto bodu sa považuje situácia, kedy kúpna cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov, prípadne chýba alebo je navyše uvedená číslica.
  • Kúpna zmluva vrátane VOP je Predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe.
 1. cena tovaru a náklady na dopravu
  • Všetky ceny za produkty uvedené v e-shope sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH platnej v čase odoslania objednávky.
  • V súhrne objednávky podľa bodu 2.1. týchto VOP je uvedená cena za dopravu, ktorá nie je zahrnutá v kúpnej cene produktov uvedených na e-shope. Uvedené náklady sú vypočítané v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia, ktorý si Kupujúci vybral, a to:
 • 3,50 €,- EUR v prípade štandardného doručenia na adresu,
 • ,- EUR v prípade osobného odberu.
  • Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné spolu s tovarom zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe.
 1. platobné podmienky a možnosti dodania Tovaru
  • Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane DPH a prípadnej dopravy. Pri objednávkach uzatvorených prostredníctvom webovej stránky eshopu sú dostupné nasledovné spôsoby platby, z ktorých má Kupujúci možnosť si na základe vlastnej preferencie vybrať, a to:
 • platba debetnou alebo kreditnou kartou online (Maestro, Mastercard, Visa),
 • platba na dobierku (až pri prevzatí tovaru, v hotovosti alebo platobnou kartou),
 • platba prostredníctvom Apple Pay, Google Pay, PayPal,
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere.
  • V prípade platby na dobierku a pri osobnom prevzatí tovaru v hotovosti sa kúpna cena uhrádzaná v hotovosti v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
  • Objednaný tovar je možné doručiť len v rámci územia Slovenskej republiky. Predávajúci má k dispozícii nasledovné možnosti dodania objednaného tovaru, a to:
 • štandardné doručenie na adresu prostredníctvom zmluvného dopravcu,
 • Pri využití štandardného doručenia na adresu si Predávajúci vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svojho zmluvného dopravcu.
 • Pri využití osobného odberu má Kupujúci možnosť vyzdvihnúť si objednávku na adrese sídla / miesta podnikania Predávajúceho. Keď bude objednávka pripravená na osobné vyzdvihnutie, Predávajúci bude o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu. Lehota pre vyzdvihnutie objednávky predstavuje 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailu o možnosti osobného vyzdvihnutia objednávky Kupujúcim. Ak zo strany Kupujúceho nedôjde k vyzdvihnutiu objednávky v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, pričom všetky peňažné prostriedky, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednávkou, budú Kupujúcemu bezodkladne vrátené rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri vytváraní objednávky.
 • Štandardná lehota doručenia tovaru prostredníctvom dopravcu predstavuje 4-6 pracovných dní a v prípade dobierky, platby kartou prostredníctvom platobnej brány a pri platbách prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, PayPal, začína plynúť doručením automatického potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar doručený v posledný deň danej lehoty.
 • Kupujúci je povinný si pri preberaní tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Predávajúcemu. V prípade, že obal tovaru vykazuje známky poškodenia, je Kupujúci oprávnený s dopravcom spísať záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodení obalu a tovar neprevziať.
 • Okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru na Kupujúceho.
 • Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar a zároveň jeho prevzatím. Úplným zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v celej výške na účet Predávajúceho, prípadne potvrdením prijatia platby v hotovosti. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod rizík podľa bodu 4.8. tohto článku VOP.
 1. Reklamácia, zodpovednosť za vady a záručná doba
  • Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar vsúlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou, t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Kupujúcim, v rámci záručnej doby. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 kalendárnych mesiacov. Pokiaľ ide o použitú vec, záručná doba je 12 kalendárnych mesiacov. Pri tovare s uvedeným dátumom spotreby sa lehota skracuje do tohto dátumu vyznačeného na obale. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade výmeny tovaru začína záručná doba plynúť odznova od prevzatia nového tovaru.
  • Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe podľa bodu 5.1. tohto článku VOP. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
  • Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (reklamácii) Kupujúci kontaktuje Predávajúceho a odošle vadný tovar doporučene na adresu Predávajúceho určenú na prijímanie reklamácii uvedenú v bode 1.3. týchto VOP spolu s kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) a vyplneným reklamačným formulárom, ktorý zároveň tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.
  • V prípade, ak ide v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku o odstrániteľnú vadu, Kupujúci má právo, aby:
 • bola vada tovaru Predávajúcim bezplatne, včas a riadne odstránená,
 • namiesto odstránenia vady požadoval výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • Predávajúci zabezpečil výmenu vadnej veci za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • V prípade, že ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol Kupujúci vec riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. V prípade neodstrániteľných vád má Kupujúci tiež právo na primeranú zľavu z ceny.
  • Predávajúci určuje spôsob reklamácie po zohľadnení rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje, a to ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch vyžadujúcich si zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, prípadne má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  • O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie, ktorým je kópia reklamačného formulára potvrdená Predávajúcim, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Pokiaľ Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári emailovú adresu, bude potvrdenie, vrátane oznámenia o vybavení reklamácie zaslané Kupujúcemu na uvedenú emailovú adresu.
  • V prípade, že Kupujúci nepreukáže, že vadný tovar zakúpil od Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru alebo inak nepreukáže, že tovar zakúpil od Predávajúceho, reklamačné konanie nie je možné začať.
 1. odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
  • Kupujúci má zákonné právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tohto e-shopu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Táto lehota pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru Kupujúcim. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru Kupujúcim. Pre odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.
  • Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o využití možnosti odstúpenia od zmluvy, a to prejavom vôle, ktorý má formu vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, prípadne formu vlastného formátu vyhlásenia s prejavom vôle, z ktorého je zrejmé, že Kupujúci chce od zmluvy odstúpiť. Tento dokument Kupujúci doručí na adresu Predávajúceho na to určenú v bode 1.3. týchto VOP, prípadne prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: objednavky@besimie.sk .
  • Lehota podľa bodu 6.1. tohto článku sa považuje za dodržanú, ak Kupujúci odošle svoj prejav vôle týkajúci sa uplatnenia jeho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty.
  • V súvislosti s odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho podľa bodu 6.1. až 6.3. tohto článku je Kupujúci povinný tovar vrátiť späť Predávajúcemu, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci je tiež povinný vrátiť všetky platby poskytnuté Kupujúcim, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, to však len za predpokladu, že Kupujúci tovar Predávajúcemu vrátil, prípadne Predávajúcemu preukázal, že tovar odoslal. Pre vrátenie platby Kupujúcemu bude použitý rovnaký spôsob platby, aký použil Kupujúci v procese vytvárania objednávky, to však len za predpokladu, že nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov. Kupujúcemu v tejto súvislosti nebudú zo strany predávajúceho účtované akékoľvek ďalšie poplatky. Lehota na vrátenie tovaru je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má nárok na vrátenie nákladov za dopravu tovaru späť Predávajúcemu, a to vo výške zodpovedajúcej najlacnejšej alternatíve spôsobu dodania tovaru, ktorú Predávajúci ponúka.
  • Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu pokiaľ možno v pôvodnom obale, nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru prerušil výrobu či dovoz tovaru, prípadne z dôvodov vis maior, ako aj v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci v tejto situácii bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade iným spôsobom určeným Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podľa bodu 4.5. týchto VOP.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov
  • Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil reklamáciu, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Predávajúci je povinný poskytovať súčinnosť, a v prípade, že Predávajúci na túto žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoARS“). Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  • Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ZoARS, pričom ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=9930182913641881557.
  • Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať tiež prostredníctvom nasledujúcej online Európskej platformy na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Záverečné ustanovenia
  • Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky a zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi slovenským právnym poriadkom. Bez výslovného súhlasu Predávajúceho sú dodávky mimo Slovenskej republiky vylúčené.
  • V prípade, že by niektoré časti týchto VOP boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí VOP alebo uzatvorenej kúpnej zmluvy.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovej stránke e-shopu. Zmenené VOP sa uplatnia až na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na webovej stránke e-shopu.
  • V zmysle §3 ods. 1 písm. n)  ZoOSpPTaPS nie je Predávajúci vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.
  • Prílohu týchto VOP tvorí Príloha č. 1 (Vzorový reklamačný formulár) a Príloha č. 2 (Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy).
  • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1/2024.